രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലം അടുത്തിടെ ഉത്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏതാണത്?

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലം അടുത്തിടെ ഉത്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏതാണത്? രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലം അടുത്തിടെ ഉത്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏതാണത്? Reviewed by Mashhari on January 12, 2024 Rating: 5

ദക്ഷിണ നാവികസേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ്?

ദക്ഷിണ നാവികസേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ്? ദക്ഷിണ നാവികസേന മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത് ആരാണ്? Reviewed by Mashhari on January 07, 2024 Rating: 5

ഇന്ത്യയുടെ ഏത് വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് അടുത്തിടെ 60-ആം വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്?

ഇന്ത്യയുടെ ഏത് വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് അടുത്തിടെ 60-ആം വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്? ഇന്ത്യയുടെ ഏത് വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് അടുത്തിടെ 60-ആം വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്? Reviewed by Mashhari on January 07, 2024 Rating: 5

ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്?

ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്? Reviewed by Mashhari on January 07, 2024 Rating: 5

പുതുവർഷത്തെ ആദ്യം വരവേറ്റ രാജ്യം ഏതാണ്?

പുതുവർഷത്തെ ആദ്യം വരവേറ്റ രാജ്യം ഏതാണ്? പുതുവർഷത്തെ ആദ്യം വരവേറ്റ രാജ്യം ഏതാണ്? Reviewed by Mashhari on January 01, 2024 Rating: 5

2023ൽ ഏറ്റവുമധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല?

2023ൽ ഏറ്റവുമധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല? 2023ൽ ഏറ്റവുമധികം വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല? Reviewed by Mashhari on December 01, 2023 Rating: 5

ഓപ്പറേഷൻ മൂൺ ലൈറ്റ് ഏത് വകുപ്പിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയാണ്?

ഓപ്പറേഷൻ മൂൺ ലൈറ്റ് ഏത് വകുപ്പിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയാണ്? ഓപ്പറേഷൻ മൂൺ ലൈറ്റ് ഏത് വകുപ്പിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയാണ്? Reviewed by Mashhari on November 21, 2023 Rating: 5

CURRENT AFFAIRS

Kerala PSC Current Affairs Questions, Kerala PSC Current Affairs Questions and Answers, Kerala PSC CA Quiz, Kerala PSC Current Affairs Quiz, Kerala PSC Current Affairs Questions Malayalam, Kerala PSC Malayalam Current Affairs, Kerala PSC Malayalam Current Affairs Questions and Answers
Powered by Blogger.