വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനുകീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കണ്ണാടിപ്പാലം (Glass Bridge) സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ?

വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനുകീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കണ്ണാടിപ്പാലം (Glass Bridge) സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ? വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിനുകീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കണ്ണാടിപ്പാലം (Glass Bridge) സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എവിടെ? Reviewed by Mashhari on May 26, 2023 Rating: 5

അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം ആയി ബോർഡർ റോഡ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (BRO) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ഗ്രാമത്തെയാണ്?

അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം ആയി ബോർഡർ റോഡ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (BRO) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ഗ്രാമത്തെയാണ്? അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം ആയി ബോർഡർ റോഡ്‌സ് ഓർഗനൈസേഷൻ (BRO) പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് ഗ്രാമത്തെയാണ്? Reviewed by Mashhari on May 26, 2023 Rating: 5

500 ഏകദിന വിജയം നേടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം?

500 ഏകദിന വിജയം നേടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം? 500 ഏകദിന വിജയം നേടിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതെത്തിയ രാജ്യം? Reviewed by Mashhari on May 07, 2023 Rating: 5

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 50 വിക്കറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് കളിക്കാരനാണ്?

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 50 വിക്കറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് കളിക്കാരനാണ്? ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 50 വിക്കറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് കളിക്കാരനാണ്? Reviewed by Mashhari on May 07, 2023 Rating: 5

ലോക ചെസ്സ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദി?

ലോക ചെസ്സ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദി? ലോക ചെസ്സ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദി? Reviewed by Mashhari on May 07, 2023 Rating: 5

മുൻമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ആത്മകഥ?

മുൻമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ആത്മകഥ? മുൻമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ആത്മകഥ? Reviewed by Mashhari on May 07, 2023 Rating: 5

ജലസുരക്ഷയും,സംരക്ഷണവും മുൻനിർത്തി നീർച്ചാലുകളുടെ ജനകീയ വീണ്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ?

ജലസുരക്ഷയും,സംരക്ഷണവും മുൻനിർത്തി നീർച്ചാലുകളുടെ ജനകീയ വീണ്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ? ജലസുരക്ഷയും,സംരക്ഷണവും മുൻനിർത്തി നീർച്ചാലുകളുടെ ജനകീയ വീണ്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ? Reviewed by Mashhari on May 07, 2023 Rating: 5
Powered by Blogger.